تبلیغات
دانشجویان محیط زیست گرگان - DNA BARCODING
دانشجویان محیط زیست گرگان

!یادمان باشد!! محیط زیست میراث گذشتگان نیست، آن را از آیندگان به امانت گرفته ایم

barcoding رویکرد جدیدی است که با استفاده از ناحیه استاندارد شده DNA به رده بندی گونه ها می پردازد. DNA barcoding اخیرا بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اکولوژیست ها قادرند که تک گونه ها را از نمونه ها یا بقایای موجودات شناسایی کنند و ترکیب گونه ای نمونه های محیطی را نیز مشخص کنند. آنها قادر به ارزیابی تنوع زیستی محلی خاک و آب هستند و می توانند ترکیب رژیم غذایی را با استفاده از نمونه های دفعی تخمین بزنند. DNA barcoding به یک ابزار قابل اطمینان برای شناسایی گونه ها  در چند سال آینده تبدیل می شود و در منابع علمی فراوان دیده خواهد شد.


نموداری از مراحل کارDNA barcoding is new approach to taxonomy seeks to identify species with using standardized DNA region. DNA barcoding has received more attention recently. Ecologists will be able to identify a single species from a specimen or an organism’s remains and also determine the species composition of environmental samples. They will be able assessment of local biodiversity from soil and water and estimate diet composition with using fecal samples. DNA barcoding are becoming an increasingly acceptable tool for identifying species and may will become more widespread in the literature over the next few years.


refrence

1- Hebert P.D.N, T.R  Gregory. The promise of DNA barcoding for taxonomy. Syst. Biol. 54(2005) 852–859.

2- Lahaye R,  M.van Bank, D.Bogarin, J.Warner, F.Pupulin, G.Gigot, O.Maurin, S.Duthoit, T. G. Barraclough,  V. Savolainen. DNA barcoding the floras of biodiversity hotspots. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 105(2008)  2923–2928.

3-Freeland J.R.2005. Molecular ecology, British Library Cataloguing in Publication Data. pp.371.Thomson Press (India) Limited, New Dehli, India.

4-Valentini A., F.Pompanon, P.Taberlet. DNA barcoding for ecologists. Trends in Ecology and Evolution. 24(2009) 110-117.

6-Hebert P.D.N., M.Y.Stoeckle, T.S.Zemlak, CH.M.Francis. Identification of Birds through DNA Barcodes. PLOS Biology.2(2004)1657-1663.

7-Waugh J.. DNA barcoding in animal species: progress, potential and pitfalls. Bioessays, 29(2007) 188–197.

8-Bhadury  P, M.C. Austen, D. T. Bilton,P. J. D. Lambshead, A. D. Rogers, G.R. Smerdon. Development and evaluation of a DNAbarcoding approach for the rapid identification of nematodes. Mar. Ecol. Prog. Ser. 320(2006) 1–9.

9-Dove C.J., N.Rotzel, M.Heacker, L.A.Weigt. Using DNA Barcodes to Identify Bird Species Involved in Birdstrikes. Journal Of Wildlife Management 72(5) (2008) 1231–1236.

10-Blaxter. M., J.Mann, T.Chapman, F.Thomas, C.Whitton, R.Floyd, E.Abebe. Defining operational taxonomic units using DNA barcode data. Philos. Trans. R. Soc. Lond. B Biol. Sci 360(2005) 1935-1943.

11-Nijman v., M. Aliabadian. Performance of distance-based DNA barcoding in the molecular

identification of Primates. C. R. Biologies 333(2010) 11-16.

12-Rubinoff  D. Utility of mitochondrial DNA barcodes in species conservation. Conservation. Biology. 20 (2006) 1026–1033.

13-Hajibabaei  M, M. A. Smith, D.H. Janzen, J. J. Rodriguez, J. B. Whitfield, P. D. N. Hebert. A minimalist barcode can identify a specimen whose DNA is degraded. Mol. Ecol. Notes 6(2006)959–964.

14- Hajibabaei M. G.A.C. Singer, P.D.N. Hebert. D.A. Hickey. DNA barcoding: how it complements

taxonomy, molecular phylogenetics and population genetics. Trends Genet. 23(2007) 167–172.

 


نوشته شده در یکشنبه 2 بهمن 1390 ساعت 21:43 توسط داود فداکار نظرات |

http://GSES.sub.ir

http://Mohitezist85.mihanblog.com